Dokumentasjon

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
Hopp til navigering Hopp til søk

Termbase

Les

Redigeringsapplikasjonen er Termportalens verktøy for registrering av terminologiske data. Det er kun brukere med påloggingstilgang til termbasene som kan gjøre endringer. Informasjonen som vises når en klikker seg inn på en aktuell termbase er derimot synlig for alle, slik som for eksempel beskrivelsen av termbasens innhold og gjeldende kontaktinformasjon til termbasen.

Legg til/rediger termpost

felt for oppretting av ny termpost

For å kunne opprette en ny termpost, det vil si legge til et nytt begrep i termbasen, må du være logget inn i den aktuelle termbasen. Når du er logget inn kan du i dette feltet opptrette nye termposter i basen. Hver termpost omhandler ett begrep, og for å opprette termposten må du registrere termen som benevner det aktuelle begrep termposten skal beskrive. Husk å lagre når termen er registrert. Når du har lagrer vil du bli tatt videre til siden "FELLES" hvor du kan legge inn mer informasjon om domene, bruksområde og status for termposten.

Legg til/rediger referanse

felt for å registrere kilder til termbasens referanseliste

Det er mulig å lage en egen referanseliste for termbasen som gjør det enkelt å gjenbruke referanser i de ulike termpostene. I terminologiarbeidet er det viktig å angi referanse til kilder en bruker når en registrerer definisjoner. Ofte vil en bruke samme kilden i flere termposter. For å sikre korrekt/lik kildeangivelse i de ulike termpostene, kan du i dette feltet registrere det du ønsker skal vise i selve termposten, for eksempel forfatternavn og publikasjonsår.

Eksempel på forhåndsdefinert referanse

Klikk "Legg til/rediger referanse" og legg så inn fullstendig kildereferanse i neste skjema. I dette skjemaet vil alle forhåndsdefinerte referanser bli lagret i en liste som så kan hentes opp igjen i språkdelen av Redigeringsapplikasjonen når du legger inn definisjoner.

Dersom definisjonen lages av en termgruppe som er ansvarlig for termbasen, kan navnet på gruppen også legges inn her slik at du kan hente fram termgruppe-referansen når du legger inn definisjoner i termbasen (se også 2.3.3).

Rediger med skjema

samleside for generell informasjon om termbasen

Navn

navngir termbasen

Et godt navn på termbasen er gjennomsiktig og sier noe om hvilket domene begrepene i den aktuelle termbasen hører til.

Beskrivelse

tekst som gir informasjon om termbasen

Identifikator

kortform av termbasens navn som brukes for å identifisere termbasen i redigeringsapplikasjonen. Identifikatoren tildeles av Termportalen samtidig med at termbasen opprettes

Organisasjonsnavn

Navn på virksomheten som eier termbasen. I noen tilfeller er det naturlig at dette feltet står tomt, f.eks. dersom termbasen er et samarbeidsprosjekt mellom flere virksomheter.

Orgnr

organisasjonsnummeret til virksomheten som har ansvar for en gitt termbase

Dersom termbasen ikke er knyttet til én spesifikk virksomhet, kan feltet stå tomt.

Organisasjonsnummer er nummeret virksomheten har fått tildelt ved registrering i enten Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret, og som identifiserer juridiske personer m.m.

E-post

e-post til person eller virksomhet som kan kontaktes dersom en har kommentarer eller spørsmål til innholdet i termbasen eller annet

Termportalens e-post, termportalen@uib.no kan også brukes dersom det er ønskelig. Vi vil da videreformidle aktuelle spørsmål til den som er kontaktperson for den aktuelle termbasen.

Telefon

telefonnummer til person eller virksomhet som kan kontaktes dersom en har kommentarer eller spørsmål til innholdet i termbasen eller annet

Dersom en kun ønsker henvendelser digitalt kan en la dette feltet stå tomt.

Lisens

gjeldende tillatelse til å kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon fra termbasen

Språk

de språk som skal inngå i termbasen

Velg språk ut fra den forhåndsdefinerte listen med språkkoder (f.eks. "nb" for bokmål og "nn" for nynorsk) og legg til alle språk som er aktuelle å ha med i termbasen. Språk kan legges til/fjernes senere dersom en ønsker det.

Utgangsspråk

språket en jobber ut fra i den terminologiske analysen

Dersom en jobber ut fra ett fast skriftspråk, for eksempel bokmål, kan en legge det inn i dette feltet. Dette henger sammen med muligheten til å vise grad av ekvivalens mellom begreper som er beskrevet på utgangsspråket og ett eller flere målspråk, slik som for eksempel engelsk.For å kunne markere ekvivalens (full/delvis/ikke ekvivalens) må en velge et utgangsspråk.

Om en ikke ønsker å legge inn ekvivalensbeskrivelse i målspråkene, kan dette feltet stå tomt.

Statusalternativer

Skille mellom generiske og partitive begrepsrelasjoner

Skille mellom ulike forkortelsestyper

Begrep

I denne delen beskrives begrepet. Informasjonen om domene er forhåndsdefinert og obligatorisk, mens de andre informasjonskategoriene er valgfrie.

Seksjon: Felles

Domene

forhåndsdefinert emne eller spesielt kunnskapsfelt

Hvordan et fagområde defineres og deles inn bestemmes av formålet med inndelingen. Underinndeling av domene registreres som bruksområde i termbasen.

Bruksområde

egendefinert underinndeling av domene

Mens domenet er en forhåndsdefinert kategori, kan bruksområder legges til etter behov. Ved å taste inn en bokstav, f.eks. «b», vil bruksområder som alt er tatt i bruk på bokstaven «b» i termbasen komme opp i en liste. Allerede registrerte bruksområder anbefales tatt i bruk om mulig.

Merknad

felt for utfyllende forklaring eller kommentar til termposten eller begrepet

Denne merknaden vil være synlig i søkegrensesnittet for brukerne når termposten er publisert.

Merknad (intern)

utfyllende forklaring eller kommentar til termposten eller begrepet som kun er synlig for personer med redigeringsrettigheter til termbasen

Dette feltet kan brukes nokså fritt til å legge inn notater som en vil huske til senere eller gjøre synlig for andre som redigerer i termbasen uten at det vises til eksterne brukere av Termportalens søkegrensesnitt. Informasjonen som registreres i dette feltet vil nemlig ikke være synlig for andre enn de som har redigeringsrettigheter til basen selv om termposten publiseres.

Status

viser om begrepet er et utkast eller om det er godkjent

Bruk av utkast/godkjent status er mest relevant der det er flere som redigerer i basen og en har etablert en rutine der noen har ansvar for å kvalitetssikre innholdet før det publiseres. Funksjonen kan også brukes om en vil markere at termposten er i arbeid.

Innhold som er godkjent, blir ikke publilsert før en merker av for "Publisere".

Publisere

avmerkingsboks for å markere at termposten skal publiseres

Ved avmerking her vil innholdet bli tilgjengelig ved søk i Termportalens søkegrensesnitt (Termportalen.no).

Seksjon: Relasjon

Det er mulig å skille mellom hierarkiske relasjoner (generiske og partitive) og assosiative relasjoner. Begreper med en løsere relasjon enn disse tre typene registreres i feltet "Se også". I tillegg kan informasjon om begreper som enten erstatter eller blir erstattet av et annet begrep registreres.

Merknad (intern)

forklaring eller kommentar som kun er synlig for personer med redigeringsrettigheter til termbasen

Dette feltet kan brukes nokså fritt til å legge inn notater som en vil huske til senere eller gjøre synlig for andre som redigerer i termbasen uten at det vises til eksterne brukere av Termportalens søkegrensesnitt. Informasjonen som registreres i dette feltet vil nemlig ikke være synlig for andre enn de som har redigeringsrettigheter til basen selv om termposten publiseres.

Overbegrep/Underbegrep

hierarkisk overordnet eller underordnet begrep

Relasjonene overbegrep og underbegrep viser til hierarkiske relasjoner mellom begreper. Disse kan være av typen generisk (type-av-relasjon) eller partitiv (del-helhet-relasjon).

Begrep

felt for term som benevner det aktuelle over-/underbegrepet

Ved å taste inn første bokstaven i termen kan allerede registrerte begreper velges fra en nedtrekksliste. Begreper som ikke allerede er i termbasen registres manuelt.

Type

hierarkisk relasjon enten i form av generisk begrepsrelasjon eller partitiv begrepsrelasjon

Generisk begrepsrelasjon (type-av-relasjon) begrepsrelasjon mellom et generisk begrep og et spesifikt begrep der begrepsinnholdet til det spesifikke begrepet omfatter begrepsinnholdet til det generiske begrepet pluss minst ett atskillende kjennetegn (etter ISO 1087:3.2.13: 2020)

Partitiv begrepsrelasjon (del-elthet-relasjon) begrepsrelasjon mellom et helhetsbegrep og et delbegrep (etter ISO 1087:3.2.14: 2020)

Inndelingskriterium

type kjennetegn som blir brukt til å dele inn et overbegrep i underbegreper

EKSEMPEL Ved å gjøre ‘kleslag’ et inndelingskriterium for ‘klær’ kan ‘ytterklær’ og ‘underklær’ bli spesifikke begreper. Disse begrepene er da sidebegreper i forhold til det generiske begrepet ‘klær’.

Merknad

felt for utfyllende forklaring eller kommentar til begrepet

Denne merknaden vil være synlig i søkegrensesnittet for brukerne når termposten er publisert.

Assosiativ begrepsrelasjon/Se også/Erstatter/Erstattet av

felt for begrep med en assosiativ relasjon, dvs. hvor begrepsrelasjonen er ikke-hierarkisk

Assosiative relasjoner dekker en lang rekke ikke-hierarkiske relasjoner slik som årsak/virkning, aktivitet/aktør, formål/sted eller materiale/produkt.

Begrep
Merknad

felt for utfyllende forklaring eller kommentar til det assosiative begrepet

Denne merknaden vil være synlig i søkegrensesnittet for brukerne når termposten er publisert.

Seksjon: Språk

del av termposten for registrering av definisjoner, termer og kontekst på de språk som inngår i termbasen

Hvert språk som inngår i termbasen har sin egen fane som velges for registrering av data på det aktuelle språket. Dersom det er valgt ett språk som utgangsspråk for registrering av terminologiske data, vil en her også kunne markere grad av ekvivalens mellom utgangsspråket og målspråkene.

På hvert språk kan det spesifiseres term(er), definisjon og kontekst. For hver forekomst av en term kan det spesifiseres om det er en ‘anbefalt term’, en ‘tillatt term’, et 'symbol' eller en ‘frarådd term’. I tillegg kan det for alle typer 'term' spesifiseres 'kollokasjon' for termen og eventuell 'forkortelse'.

På denne måten kan man beskrive et begrep i flere ulike språk. Det er imidlertid kun tillatt med maksimalt én ‘anbefalt term’ for hvert språk, for å unngå tvetydighet i kommunikasjonen. Tilsvarende er det kun mulig med én ‘definisjon’ for hvert språk.

Ekvivalens

Ekvivalensmerknad

Merknad (intern)

Definisjon

Definisjon
Referanse (forhåndsdefinert)

liste med referanser som er lagt inn på forhånd

I dette feltet kan du hente opp referanser som er lagt inn på forhånd (se 1.1.2). Klikk på den aktuelle referansen i listen. Referansen legges da automatisk inn i feltet. Om du vil fjerne den valgte referansen kan den enkelt tas bort ved å klikke på krysset som vises foran referanseteksten.

Referanse (fritekst)

fritekstfelt for innlegging av kildereferanser

I dette feltet legges kildereferanser som ikke er forhåndsdefinert i referanselisten for termbasen (se 1.1.2).

For å spare tid og sikre lik måte å angi en referanse på kan kilden registreres på forhånd i en referanseliste slik at den kan hentes opp automatisk. Automatisk opphenting av referanser gjøres i feltet Referanse (forhåndsdefinert).

Merknad

Anbefalt term/Tillat term/Frarådet/frarådd term

Term
Referanse (forhåndsdefinert)
Referanse (fritekst)
Kollokasjon
Er forkortelse
Forkortelse av
Forkortelsestype
Merknad

Symbol

Symbol
Referanse (forhåndsdefinert)
Referanse (fritekst)
Merknad

Kontekst

Kontekst av
Kontekst
Referanse (forhåndsdefinert)
Referanse (tekst)
Merknad