Dokumentasjon

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
Hopp til navigering Hopp til søk

Begrepssamling

Navn

navngir begrepssamlingen

Et godt navn på begrepssamlingen er gjennomsiktig og sier noe om hvilket domene begrepene i den aktuelle samlingen hører til.

Beskrivelse

tekst som gir informasjon om begrepssamlingen

Identifikator

kortform av begrepssamlingens navn som brukes for å identifisere termbasen i redigeringsapplikasjonen. Identifikatoren tildeles av Termportalen samtidig med at termbasen opprettes

Organisasjonsnavn

Navn på virksomheten som eier termbasen. I noen tilfeller er det naturlig at dette feltet står tomt, f.eks. dersom termbasen er et samarbeidsprosjekt mellom flere virksomheter.

Orgnr

organisasjonsnummeret til virksomheten som har ansvar for en gitt begrepssamling

Dersom termbasen ikke er knyttet til én spesifikk virksomhet, kan feltet stå tomt.

Organisasjonsnummer er nummeret virksomheten har fått tildelt ved registrering i enten Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret, og som identifiserer juridiske personer m.m.

E-post

e-post til person eller virksomhet som kan kontaktes dersom en har kommentarer eller spørsmål til innholdet i begrepssamlingen eller annet

Termportalens e-post, termportalen@uib.no kan også brukes dersom det er ønskelig. Vi vil da videreformidle aktuelle spørsmål til den som er kontaktperson for begrepssamlingen.

Telefon

telefonnummer til person eller virksomhet som kan kontaktes dersom en har kommentarer eller spørsmål til innholdet i begrepssamlingen eller annet

Lisens

gjeldende tillatelse til å kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon fra begrepssamlingen

Språk

de språk som skal inngå i begrepssamlingen

Velg språk ut fra den forhåndsdefinerte listen med språkkoder (f.eks. "nb" for bokmål og "nn" for nynorsk) og legg til alle språk som er aktuelle å ha med i termbasen. Språk kan legges til/fjernes senere dersom en ønsker det.

Opprinnelig språk

Statusalternativer

Skille mellom generiske og partitive begrepsrelasjoner

Skille mellom ulike forkortelsestyper

Begrep

I denne delen beskrives begrepet. Informasjonen om domene er forhåndsdefinert og obligatorisk, mens de andre informasjonskategoriene er valgfrie.

Seksjon: Felles

Domene

forhåndsdefinert emne eller spesielt kunnskapsfelt

Hvordan et fagområde defineres og deles inn bestemmes av formålet med inndelingen. Underinndeling av domene registreres som bruksområde i begrepssamlingen.

Bruksområde

egendefinert underinndeling av domene

Mens domenet er en forhåndsdefinert kategori, kan bruksområder legges til etter behov. Ved å taste inn en bokstav, f.eks. «b», vil bruksområder som alt er tatt i bruk på bokstaven «b» i begrepssamlingen komme opp i en liste. Allerede registrerte bruksområder anbefales tatt i bruk om mulig.

Merknad

utfyllende forklaring eller kommentar til termposten eller begrepet

Merknad (intern)

utfyllende forklaring eller kommentar til termposten eller begrepet som kun er synlig for personer med redigeringsrettigheter til begrepssamlingen

Status

viser om begrepet er et utkast eller om det er godkjent

Bruk av utkast/godkjent status er mest relevant der det er flere som redigerer i basen og en har etablert en rutine der noen har ansvar for å kvalitetssikre innholdet før det publiseres. Funksjonen kan også brukes om en vil markere at termposten er i arbeid.

Innhold som er godkjent, blir ikke publilsert før en merker av for "Publisere".

Publisere

avmerkingsboks for å markere at termposten skal publiseres

Ved avmerking her vil innholdet bli tilgjengelig ved søk i Termportalen.

Seksjon: Relasjon

Det er mulig å skille mellom hierarkiske relasjoner (generiske og partitive) og assosiative relasjoner. Begreper med en løsere relasjon enn disse tre typene registreres i feltet "Se også". I tillegg kan informasjon om begreper som enten erstatter eller blir erstattet av et annet begrep registreres.

Merknad (intern)

forklaring eller kommentar som kun er synlig for personer med redigeringsrettigheter til begrepssamlingen

Overbegrep/Underbegrep

hierarkisk overordnet eller underordnet begrep

Relasjonene overbegrep og underbegrep viser til hierarkiske relasjoner mellom begreper. Disse kan være av typen generisk (type-av-relasjon) eller partitiv (del-helhet-relasjon).

Begrep

for term som benevner det aktuelle over-/underbegrepet

Ved å taste inn første bokstaven i termen kan allerede registrerte begreper velges fra en nedtrekksliste. Begreper som ikke allerede er i begrepssamlingen registres manuelt.

Type

hierarkisk relasjon enten i form av generisk begrepsrelasjon eller partitiv begrepsrelasjon

Generisk begrepsrelasjon (type-av-relasjon) begrepsrelasjon mellom et generisk begrep og et spesifikt begrep der begrepsinnholdet til det spesifikke begrepet omfatter begrepsinnholdet til det generiske begrepet pluss minst ett atskillende kjennetegn (etter ISO 1087:3.2.13: 2020)

Partitiv begrepsrelasjon (del-elthet-relasjon) begrepsrelasjon mellom et helhetsbegrep og et delbegrep (etter ISO 1087:3.2.14: 2020)

Inndelingskriterium

type kjennetegn som blir brukt til å dele inn et overbegrep i underbegreper

EKSEMPEL Ved å gjøre ‘kleslag’ et inndelingskriterium for ‘klær’ kan ‘ytterklær’ og ‘underklær’ bli spesifikke begreper. Disse begrepene er da sidebegreper i forhold til det generiske begrepet ‘klær’.

Merknad

Assosiert begrep/Se også/Erstatter/Erstattet av

begrep med en assosiativ relasjon, dvs. hvor begrepsrelasjonen er ikke-hierarkisk

Assosiative relasjoner dekker en lang rekke ikke-hierarkiske relasjoner slik som årsak/virkning, aktivitet/aktør, formål/sted eller materiale/produkt.

Begrep
Merknad

Seksjon: Språk

Er under behandling