Norsk-tysk juridisk termbase (NOJU)

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
NOJU:NOJU / (Omdirigert fra Norsk-tysk juridisk termbase (NOJU))
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Norsk-tysk juridisk termbase (NOJU) (nb)
Navn nynorsk Norsk-tysk juridisk termbase (NOJU) (nn)
Navn engelsk Norwegian-German Legal Terminology (NOJU) (en)
Beskrivelse bokmål NOJU termbase er en språkressurs som inneholder juridiske termer på bokmål og tysk fra det norske og tyske rettssystemet.

Termene baserer seg på en punktuell ekserpering fra lærebøker i juss (deriblant klassikere ansett som gullstandard), artikler i juridiske tidsskrifter og kvalitetssikrete internettkilder. I termbasen NOJU inngår oppdatert versjon av Simonnæs (1994) Norsk-tysk juridisk ordbok (Bergen: Fagbokforlaget). Der rettsutviklingen har ført til at gamle termer er erstattet med nye, angis dette.

Domeneinndelingen bygger på en grov klassifikasjon. For finjustering av klassifikasjonen brukes kodete kildehenvisninger under definisjons- og/eller kontekstfeltet. Kildehenvisningene er ført opp enten som tall i hakeparentes, som viser til <a class="underline" href="https://wiki.terminologi.no/images/2/28/Litteraturliste_til_databasens_kilder_-_pr_11.05.23.pdf">litteraturlisten til termbasens kilder<a/>, og/eller som lenker som er kommet til senere under arbeidet.

Søkefunksjonen i termbasen er semasiologisk, altså uttrykksorientert. Kollokasjoner, f.eks. ‘fremsette påstand’, ‘begjære konkurs’, er registrert i feltet «Anbefalt term». Feltet for «Frarådet term» er brukt til termer som er foreldet. Dette gjelder for tilfeller der begrepet er gått ut av bruk grunnet rettsutvikling eller der begrepet nå betegnes med annen, mer moderne term. Feltet for «Tillatt term» inneholder synonymer eller varianter for ett og samme begrep.

De foreslåtte ekvivalensløsninger er basert på kontekst og tekstsjanger for vedkommende begrep og kan dermed danne et bedre utgangspunkt for oversetteren som bruker termbasen.

Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller delområder vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på <a class="underline" href="mailto:termbase@noju.no">termbase@noju.no</a>. (nb)

Beskrivelse nynorsk NOJU termbase er ein språkressurs som inneheld juridiske termar på bokmål og tysk frå det norske og tyske rettssystemet.

Termane baserer seg på ei punktuell ekserpering frå lærebøker i juss (deriblant klassikarar sett på som gullstandard), artiklar i juridiske tidsskrift og kvalitetssikra internettkjelder. I termbasen NOJU inngår oppdatert versjon av Simonnæs (1994) Norsk-tysk juridisk ordbok (Bergen: Fagbokforlaget). Der rettsutviklinga har ført til at gamle termar har blitt erstatta med nye, er dette angitt.

Domeneinndelinga bygger på ein grov klassifikasjon. For finjustering av klassifikasjonen blir det brukt koda kjeldetilvisingar under definisjons- og/eller kontekstfeltet. Kjeldetilvisingane er førte opp enten som tal i hakeparentes, som viser til <a class="underline" href="https://wiki.terminologi.no/images/2/28/Litteraturliste_til_databasens_kilder_-_pr_11.05.23.pdf">litteraturlista til termbasen sine kjelder<a/>, og/eller som lenker som har kome til seinare under arbeidet.

Søkefunksjonen i termbasen er semasiologisk, altså uttrykksorientert. Kollokasjonar, til dømes ‘fremsette påstand’, ‘begjære konkurs’, er registrert i feltet «Tilrådd term». Feltet for «Frårådd term» har blitt brukt til termar som er forelda. Dette gjeld for tilfelle der omgrepet har gått ut av bruk grunna rettsutvikling eller kor omgrepet no blir namngitt med ein annan, meir moderne term. Feltet for «Tillaten term» inneheld synonym eller variantar for eitt og samme omgrep.

Dei foreslåtte ekvivalensløysingane er baserte på kontekst og tekstsjanger for det aktuelle omgrepet og kan dermed danne eit betre utgangspunkt for omsettaren som brukar termbasen.

Om du har kommentarar eller forslag til nye termar eller delområde vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på <a class="underline" href="mailto:termbase@noju.no">termbase@noju.no</a>. (nn)

Beskrivelse engelsk The NOJU termbase is a language resource of central legal terms in Norwegian bokmål and German from the Norwegian and German legal system respectively.

The terms are based on a punctual extraction from legal scholarly works (for instance classic law books regarded as gold standard), articles in renowned juridical journals, legislative acts and quality assured internet sources. Part of the NOJU termbase is an updated version of Simonnæs (1994) Norsk-tysk juridisk ordbok (Bergen: Fagbokforlaget). Where the development in law has led to new terms, this is marked.

The domain classification is a broad classification. For a more granular classification annotated source references are used in the definition and/or context field. Source references are given either as a number in brackets, referring to <a class="underline" href="https://wiki.terminologi.no/images/2/28/Litteraturliste_til_databasens_kilder_-_pr_11.05.23.pdf">the termsbase's bibliography<a/>, and/or as links that are added later in the process.

The search function in the termbase is semasiological, i.e., starting from the name. Collocations, for instance ‘fremsette påstand’, ‘begjære konkurs’, are registered in the field “Preferred term". The field for “Deprecated term” is used for terms that are out of date. This applies to concepts where the concept no longer exists due to the development of law, or where the concept now is referred to by another, more modern term. The field for “Alternative term” contains (partial)synonyms or variants of the same concept.

The proposed equivalent solutions are context- and genre-based for the given concept and may therefore serve as a better starting point for the translator when using the termbase.

If you have comments or proposals for new terms or subfields we should start working on, please contact us on <a class="underline" href="mailto:termbase@noju.no">termbase@noju.no</a>. (en)

Identifikator NOJU
Lisens Clarin ID-EDU-BY-NC-NORED
Språk nb, de
Utgangsspråk nb
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Norsk-tysk juridisk termbase (NOJU)#orgNHH964338531
 TelefonE-post
Norsk-tysk juridisk termbase (NOJU)#contactingrid.simonnaes@nhh.no
 DomeneBruksområdePublisere
*NachlasspflegschaftLov og rettfalse
a viso vekselLov og retttrue
A-aksjeLov og retttrue
A-aksjeLov og retttrue
abandoneringLov og retttrue
abort, selvbestemtLov og retttrue
abrogasjonLov og retttrue
absolutt ugyldigLov og retttrue
abstrakt faredeliktLov og retttrue
ad rettens veiLov og retttrue
adekvansLov og retttrue
adekvansLov og retttrue
adhesjonsprosessLov og retttrue
adhesjonsprosessLov og retttrue
administrasjonLov og retttrue
adopsjonLov og retttrue
adopsjonLov og retttrue
adopsjonsbevillingLov og retttrue
adopsjonsforholdLov og retttrue
adopsjonsformidlingLov og retttrue
adopsjonslovenLov og retttrue
adoptantLov og retttrue
adoptereLov og retttrue
adoptivbarnLov og retttrue
adoptivfarLov og retttrue
adoptivforeldreLov og retttrue
adoptivmorLov og retttrue
advarselLov og retttrue
advarsel og formaningLov og retttrue
advisereLov og retttrue
adviserende bankLov og retttrue
advokatLov og retttrue
advokatLov og retttrue
advokatbevillingLov og retttrue
advokatfirmaLov og retttrue
advokatfullmektigLov og retttrue
advokatkontorLov og retttrue
advokatkontorLov og retttrue
advokatvirksomhetLov og retttrue
agent provocateurLov og retttrue
agenturforretningLov og retttrue
agioLov og retttrue
agioLov og retttrue
akkordåpningLov og retttrue
akseptLov og retttrue
akseptLov og retttrue
akseptantLov og retttrue
akseptereLov og retttrue
akseptfristLov og retttrue
aksessorisk panterett i fast eiendomLov og retttrue
… flere resultater